Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 9 TẬP 2

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Chương IV. Hàm số y=ax^2 (a khác 0)

1. Hàm số y=ax^2 (a khác 0)
2. Đồ thị của hàm số y=ax^2 (a khác 0)
3. Phương trình bậc hai một ẩn
4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
5. Công thức nghiệm thu gọn
6. Hệ thức Vi-et và ứng dụng
7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

1. Góc ở tâm. Số đo cung
2. Liên hệ giữa cung và dây
3. Góc nội tiếp
4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
5. Góc có đỉnh ở bên trong và bên ngoài đường tròn
6. Cung chứa góc
7. Tứ giác nội tiếp
8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
9. Độ dài đường tròn, cung tròn
10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Chương IV. Hình trụ - Hình nón - Hình cầu

1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

 

LTTK.vn