Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH BÀI TẬP TOÁN 5 TẬP 2

1. Hình thang
2. Diện tích hình thang
3. Hình tròn. Đường tròn
4. Chu vi hình tròn
5. Diện tích hình tròn
6. Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
7. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
8. Diện tích xung quanh và diện tích toán phần của hình hộp chữ nhật
9. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
10. Thể tích của một hình
11. Xăng-ti-met khối. Đề-xi-met khối
12. Mét khối
13. Thể tích hình hộp chữ nhật
14. Thể tích hình lập phương
15. Giới thiệu hình trụ và hình cầu
16. Bảng đơn vị đo thời gian
17. Cộng số đo thời gian
18. Trừ số đo thời gian
19. Nhân số đo thời gian với một số
20. Chia số đo thời gian với một số
21. Vận tốc
22. Quãng đường
23. Thời gian
24. Ôn tập về số tự nhiên
25. Ôn tập về phân số
26. Ôn tập về số thập phân
27. Ôn tập về đo độ dài và đó khối lượng
28. Ôn tập về đo diện tích
29. Ôn tập về đo thể tích
30. Ôn tập về đo thời gian
31. Phép cộng
32. Phép trừ
33. Phép nhân
34. Phép chia
35. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian
36. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một hình
37. Ôn tập về tính diện tích. Thể tích một số hình
38. Một số dạng bài toán đã học
39. Ôn tập về biểu đồ

LTTK.vn