Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH BÀI TẬP TOÁN 5 TẬP 1

1. Ôn tập: Khái niệm về phân số
2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
3. Ôn tập: So sánh hai phân số
4. Phân số thập phân
5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
6. Ôn tập về giải toán
7. Ôn tập: Bảng đo đơn vị độ dài
8. Ôn tập: Bảng đơn vị khối lượng
9. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
10. Mi-li-mét vuông. Bảng đo đơn vị diện tích
11. Héc-ta
12. Khái niệm số thập phân
13. Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
14. Số thập phân bằng nhau
15. So sánh hai số thập phân
16. Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
17. Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
18. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
19. Cộng hai số thập phân
20. Tổng nhiều số thập phân
21. Trừ hai số thập phân
22. Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
23. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
24. Nhân một số thập phân với một số thập phân
25. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
26. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...
27. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên
28. Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
29. Chia một số thập phân cho một số thập phân
30. Tỉ số phần trăm
31. Giải toán về tỉ số phần trăm
32. Giới thiệu về máy tính bỏ túi
33. Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
34. Hình tam giác
35. Diện tích hình tam giác

 

LTTK.vn