Vui lòng bật JavaScript!
Nếu không bật bạn sẽ không thể sử dụng hết tính năng của website!

 

 

 

MỤC LỤC VỞ BÀI TẬP TOÁN 4 TẬP 1

1. Ôn tập các số đến 100000
2. Biểu thức có chứa một chữ
3. Các số có sáu chữ số
4. Hàng và lớp
5. So sánh các số có nhiều chữ số
6. Triệu và lớp triệu
7. Dãy số tự nhiên
8. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
9. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
10. Yến, tạ , tấn
11. Bảng đơn vị đo khối lượng
12. Giây, thế kỉ
13. Tìm số trung bình cộng
14. Biểu đồ
15. Phép cộng
16. Phép trừ
17. Biểu thức có chứa hai chữ
18. Tính chất giao hoán của phép cộng
19. Biểu thức có chứa ba chữ
20. Tính chất kết hợp của phép cộng
21. Tìm hai số khi biểu tổng và hiệu của hai số đó
22. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
23. Hai đường thẳng vuông góc
24. Hai đường thẳng song song
25. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
26. Vẽ hai đường thẳng song song
27. Thực hành vẽ hình chữ nhật
28. Thực hành vẽ hình vuông
29. Nhân với số có một chữ số
30. Tính chất giao hoán của phép nhân
31. Nhân và chia với 10, 100, 1000, ...
32. Tính chất kết hợp của phép nhân
33. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
34. Đề-xi-mét vuông
35. Mét vuông
36. Nhân một số với một tổng
37. Nhân một số với một hiệu
38. Nhân với số có hai chữ số
39. Giới thiệu nhân nhẩm có hai chữ số với 11
40. Nhân với số ba chữ số
41. Chia một tổng cho một số
42. Chia cho số có một chữ số
43. Chia một số cho một tích
44. Chia một tích cho một số
45. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0
46. Chia cho số có hai chữ số
47. Thương có chữ số 0
48. Chia cho một số có ba chữ số

 

LTTK.vn

Tài liệu liên quan