Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 NÂNG CAO

Chương I. Mệnh đề - Tập hợp

1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
2. Áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học
3. Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
4. Số gần đúng và sai số

Chương II. Hàm số

1. Đại cương về hàm số
2. Hàm số bậc nhất
3. Hàm số bậc hai

Chương III. Phương trình bậc nhất và bậc hai

1. Đại cương về phương trình
2. Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn
3. Một số phương trình quy về phương trình bậc nhất hoặc bậc hai
4. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
5. Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Chương IV. Bất đẳng thức và bất phương trình

1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức
2. Đại cương về bất phương trình
3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn
4. Dấu của nhị thức bậc nhất
5. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
6. Dấu của tam thức bậc hai
7. Bất phương trình bậc hai
8. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai

Chương V. Thống kê

1. Một vài khái niệm mở đầu
2. Trình bày một mẫu số liệu
3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu

Chương VI. Góc lượng giác và công thức lượng giác

1. Góc và cung lượng giác
2. Giá trị lượng giác của góc (cung) lượng giác
3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt
4. Một số công thức lượng giác

LTTK.vn