Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 8 TẬP 2

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Phương trình bậc nhất một ẩn

1. Mở đầu về phương trình
2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
3. Phương trình được đưa về dạng ax + b = 0
4. Phương trình tích
5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
3. Bất phương trình một ẩn
4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
5. Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

 

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Tam giác đồng dạng

1. Định lí Ta-let trong tam giác
2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-let
3. Tính chất đường phân giác của tam giác
4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
5. Trường hợp đồng dạng cạnh - cạnh - cạnh
6. Trường hợp đồng dạng cạnh - góc - cạnh
7. Trường hợp đồng dạng góc - cạnh - góc
8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
9. Ứng dụng thực tế của tam giac đồng dạng

Chương IV. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

1. Hình hộp chữ nhật
2. Thể tích hình hộp chữ nhật
3. Hình lăng trụ đứng
4. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng\
5. Thể tích của hình lăng trụ đứng
6. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
7. Diện tích xung quanh của hình chóp đều
8. Thể tích của hình chóp đều

 

LTTK.vn