Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 7 TẬP 1

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I. Số Hữu Tỉ. Số Thực

1. Tập hợp Q các số hữu tỉ
2. Cộng, trừ số hữu tỉ
3. Nhân, chia số hữu tỉ
4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
5. Lũy thừa của một số hữu tỉ
6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
7. Tỉ lệ thức
8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
10. Làm tròn số
11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
12. Số thực

Chương II. Hàm Số và Đồ Thị

1. Đại lượng tỉ tệ thuận
2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
3. Đại lượng tỉ lệ nghịch
4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
5. Hàm số
6. Mặt phẳng tọa độ
7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

 

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song

1. Hai góc đối đỉnh
2. Hai đường thẳng vuông góc
3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
4. Hai đường thẳng song song
5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
6. Từ vuông góc đến song song
7. Định lí

Chương II. Tam giác

1. Tổng ba góc của một tam giác
2. Hai tam giác bằng nhau
3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)
4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)
5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g)
6. Tam giác cân
7. Định lí Pi-ta-go
8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

 

LTTK.vn

Tài liệu liên quan