Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC SÁCH GIÁO KHOA TOÁN 4

Chương I. Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

1. Ôn tập các số đến 100000
2. Biểu thức có chứa một chữ
3. Các chữ số có sáu chữ số
4. Hàng và lớp
5. So sánh các số có nhiều chữ số
6. Triệu và lớp triệu
7. Dãy số tự nhiên
8. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
9. So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên
10. Yến, tạ, tấn
11. Bảng đơn vị đo khối lượng
12. Giây, thế kỉ
13. Tìm số trung bình cộng
14. Biểu đồ

Chương II. Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

1. Phép cộng và phép trừ
2. Phép nhân
3. Phép chia

Chương III. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3
2. Giới thiệu hình bình hành

Chương IV. Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi

1. Phân số
2. Các phép tính với phân số
3. Giới thiệu hình thoi

Chương V. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số
2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

LTTK.vn

Tài liệu liên quan