Vui lòng bật JavaScript để tiếp tục sử dụng Website!

 

 

 

MỤC LỤC HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP LỊCH SỬ 7

Phần 1: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu

Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu

Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến

Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập

Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)

Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)

Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa

Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)

Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII

Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)

Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - Đầu thé kỉ XVI)

Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV

Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn

Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)

Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII

Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn

Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn

Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX

Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

Bài 30: Tổng kết

LTTK.vn