Bài 16: Những hoạt động của Nguyễn ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 -1925 - Lịch sử 9

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917-1923

  • Năm 1911 xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, Người từ cảng Nhà Rồng người ra đi tìm đường cứu nước.
  • Từ 1911-1918 Người đi khắp Á, Âu, Phi thâm nhập vào phong trào quần chúng kiếm sống và hoạt động cách mạng.
  • 1919 Người gửi đến Hội Nghị Véc xai bàn Yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền lợi cho dân tộc Việt Nam, nhưng không được chấp thuận.
  • 7-1920 đọc sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin, từ đó Người hòan tòan tin theo Lê- nin và đứng về phía Quốc Tế Cộng sản , từ chủ nghĩa yêu nước đến với -Chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản .
  • 12-1920 gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
  • 1921 sáng lập Hội Liên Hiệp thuộc địa ở Pa ri.
  • 1922 viết báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, viết cuốn Bản án chế độ thực dân Pháp.
  • Phan Bội Châu: đi sang phương Đông (Trung Quốc,Nhật Bản), xin giúp đánh Pháp và chủ trương đấu tranh bạo động.
  • Nguyễn Ái Quốc: đi sang phương Tây bắt gặp chân lý Mác – Lê nin và xác định đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga.
  • Ý nghĩa: đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: từ một người yêu nước trở thành một người Cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lê nin và đi theo con đường cách mạng vô sản.
  2. Nguyễn Ai Quốc ở Liên Xô (1923-1924)

  • Tháng 6-1923 sang Liên Xô dự Hội Nghị Quốc tế Nông dân.
  • 1924 dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản,phát biểu tham luận cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng thuộc địa.
  • Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập chính đảng: quan điển chủ nghĩa Mác – Lê nin. Cách mạng vô sản truyền vào Việt Nam.
  3. Nguyễn Ai Quốc ở Trung Quốc ( 1924-1925)

  • Người về Quảng Châu (Trung Quốc) lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên (6-1925) trong đó Cộng Sản Đoàn làm nòng cốt.
  • Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên ra đời trong hòan cảnh:
   • Phong trào yêu nước và công nhân phát triển mạnh có bước phát triển mới.
   • Nguyễn Ái Quố về Quảng Châu liên lạc với những nhà yêu nước tại đấy, lực chọn thanh niên để lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  • Mục đích của Cộng Sản đoàn:
   • Đào tạo cán bộ cách mạng.
   • Đem chủ nghĩa Mác – Lê nin truyền vào Việt Nam
   • Chuẩn bị thành lập chính đảng vô sản Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam)
   • Ý nghĩa của Cộng sản Đoàn: tổ chức chính trị theo hướng vô sản, là hạt nhân cho sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
   • Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên vô sản hóa: hội viên hòa nhập trong công nhân để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin, thúc đẩy hình thành chính đảng vô sản.
   • Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng cho việc thành lập chính đảng: quan điển chủ nghĩa Mác – Lê nin. Cách mạng vô sản truyền vào Việt Nam.
   • Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tổ chức: lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, xuất bản báo Thanh Niên, viết sách Đường Cách Mệnh, mở lớp huấn luyện. đào tạo cán bộ để về nước tuyên truyền Cách mạng.
  • Công lao Của Nguyễn Ai Quốc:
   • Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam theo gương Cách Mạng Tháng Mười Nga.
   • Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam.
   • Liên kết chặt chẽ giữa Cách mạng vô sản với cách mạng Việt Nam.