Hình học 6 - Chương 2 - Đường tròn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 38 trang 91 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Trong hình 48, ta có hai đường tròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.
  [​IMG]
  a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.
  b) Vì sao đường tròn(C;2cm) đi qua O,A?
  Giải:
  a) Xem hình bên
  [​IMG]
  b) Đường tròn (C;2cm) đi qua O và A vì O và A cách C là 2cm.
  Bài 39 trang 92 - Sách giáo khoa toán tập 2. Trên hình 49, ta có hai đường tròn (A;2cm) và (B;2cm) cắt nhau tại C,D, AB=4cm. Đường tròn tâm A,B lần lượt cắt đoạn thẳn AB tại K,I.
  [​IMG]
  a) Tính CA, CB,DA,DB.
  b) I có phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?
  c) Tính IK.
  Giải:
  [​IMG]
  a) Hai điểm C và D nằm trên đường tròn (A; 3cm) nên CA = DA = 3cm
  Hai điểm C và D nằm trên đường tròn (B; 2cm) nên CB = DB = 2cm
  b) Trên tia BA có: BI = 2cm, AB = 4cm
  Vì 2cm < 4cm nên điểm I nằm giữa A và B (1).
  Ta có: AI + IB = AB
  => AI = AB - IB = 4 - 2 = 2cm
  Do đó: AI = BI (2)
  Từ (1) và (2) suy ra I là trung điểm của đoạn thẳng AB.
  c) Trên tia AB có AI = 2cm, AK = 3cm. Vì AI < AK nên điểm I nằm giữa hai điểm A và K.
  Ta có: AI + IK = AK
  => IK = AK - AI = 3 - 2 = 1cm
  Bài 40 trang 92 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Với compa, hãy so sánh các đoạn thẳng trong hình 50 rồi đánh cùng một dấu cho các đoạn thẳng bằng nhau.
  [​IMG]
  Giải:
  LM<AB=IK<ES=GH<CD=PQ.

  Bài 41 trang 92 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Đố: Xem hình 51. So sánh AB+BC+AC với OM bằng mắt rồi kiểm tra bằng dụng cụ.
  [​IMG]
  Giải:
  Trên tia OM kể từ O ta đặt liên tiếp ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt bằng AB,BC,CA. Ta thấy điểm cuối trùng với M.
  Vậy AB + BC + CA= OM.

  Bài 42 trang 92 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Vẽ lại các hình sau(đúng kích thước như hình đã cho)
  [​IMG]
  Hướng dẫn vẽ:
  a) Trước hết vẽ đường tròn bán kính 1.2 cm rồi vẽ đường kình của đường tròn. Trên hai nửa mặt phẳng bờ đối nhau là đường kính vẽ hai nửa đường tròn có đường kính lần lượt là đoạn nối tâm tới một đầu của đường kính vừa vẽ. Sau cùng tô màu như hình vẽ.
  b) Trước hết, vẽ hình vuông. Lấy giao điểm của hai đường chéo làm tâm vẽ 5 đường tròn có bán kính lần lượt bằng bán kính của 5 đường tròn đã cho.
  c) Trước hết vẽ đường tròn ở chính giữa có bán kình R. Vẽ một đường tròn phụ trùng với tâm đường tròn vừa vẽ, bán kính 2 R. Trên đường tròn phụ, vẽ liên tiếp 6 dây, mỗi dây có độ dài 2R .Sau đó vẽ sáu đường tròn có tâm là mút của mỗi dây.
  d) Vẽ đường tròn bán kính R bằng bán kình của đường tròn ở chính giữa. Vẽ liên tiếp sáu dây, mỗi dây dài R. Vẽ sáu nửa đường tròn ra phía ngoài của đường tròn vừa vẽ mỗi nửa đường tròn có đường kính là mỗi dây.