Hình học 6 - Chương 2 - Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 18 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, \(\widehat{BOA}= 45^{0}, \widehat{AOC}= 32^{0}\). Tính \(\widehat{BOC}\). Dùng thước đo góc để kểm tra lại,
  [​IMG]
  Giải:
  Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên
  \(\widehat{BOC} =\widehat{BOA}+\widehat{AOC}=45^{0}+32^{0} =77^{0}\)
  Bài 19 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Hình 26 cho biết hai góc kề bù xOy và yOy', \(\widehat{xOy} = 120^{0}\) . Tính \(\widehat{yOy'}\)
  [​IMG]
  Giải:
  Hai góc xOy và yOy' kề bù nên \(\widehat{xOy} +\widehat{yOy'}= 180^{0}\)
  suy ra: \(\widehat{yOy'}= 180^{0} -\widehat{xOy} =180^{0}-120^{0}=60^{0}\)

  Bài 20 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Hình 27 cho biết ia OI nằm giữa hai tia OA, OB, \(\widehat{AOB}= 60^{0}, \widehat{BOI}= \frac{1}{4}\widehat{ AOB}\). Tính Số đo góc BOI và AOI.
  [​IMG]
  Giải
  \(\widehat{BOI}= \frac{1}{4}\widehat{ AOB}=\frac{1}{4}60^{0}=15^{0}\)

  Do tia OI nằm giũa hai tia OA, OB nên \(\widehat{AOI}+\widehat{ BOI}=\widehat{AOB}\)
  Suy ra \(\widehat{AOI} + 15^{0}= 60^{0}\) hay \(\widehat{AOI}=15^{0}\)

  Bài 21 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2.
  a) Đo các góc ở hình 28a,b.
  b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.
  [​IMG]
  Giải:
  \(\widehat{xOy}= 63^{0};\widehat{yOz}= 27^{0} \widehat{aOb}= 30^{0};\widehat{bOc }= 45^{0}; \widehat{cOd}= 15^{0}; \widehat{aOc }= 75^{0};\)
  \(\widehat{bOd}= 66^{0};\widehat{aOd}=90^{0}\)
  b) Các cặp góc phụ nhau:
  \(\widehat{aOb },\widehat{bOd}\) vì \((\widehat{aOb }+\widehat{bOd}=90^{0})\)
  \(\widehat{aOc},\widehat{cOd}\) vì \(\widehat{aOc}+\widehat{cOd}= 90^{0}\)

  Bài 22 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2.
  a) Đo các góc ở hình 29,30.
  b) Viết tên các góc bù nhau ở hình 30.
  [​IMG]
  [​IMG]
  Giải:
  a) \(\widehat{aAb}=133^{0}; \widehat{bAc}= 27^{0};\widehat{cAd}=20^{0}\)
  \(\widehat{aAc}=160^{0}; \widehat{bAd}= 47^{0};\widehat{aAd}=180^{0}\).
  b) Các cặp góc bù nhau là:
  \(\widehat{aAb}, \widehat{bAd}\)
  \(\widehat{aAc}, \widehat{cAd}\)

  Bài 23 trang 83 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2. Hình 31 cho biết hai tia AM và AN đối nhau,\(\widehat{MAP}= 22^{0} , \widehat{NAQ}= 58^{0}\) góc tia AO nằn giữa hai tia AN và AP , Hãy tính số đo x của \(\widehat{PAD}\)
  [​IMG]
  Giải:\(\widehat{NAP}\) = $180^0 -33^0 = 147^0$
  $x= 147^0 -58^0 =-89^0$