Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 55 trang phân dạng và hướng dẫn giải các dạng toán chuyên đề giới hạn, các bài tập trong tài liệu được giải chi tiết. Nội dung tài liệu:
  BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.
  Dạng 1. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn 0 của dãy số
  Dạng 2. Sử dụng định lí để tìm giới hạn 0 của dãy số
  Dạng 3. Sử dụng các giới hạn đặc biệt và các định lý để giải các bài toán tìm giới hạn dãy
  Dạng 4. Sử dụng công thức tính tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn, tìm giới hạn, biểu thị một số thập phân vô hạn tuần hoàn thành phân số
  Dạng 5. Tìm giới hạn vô cùng của một dãy bằng định nghĩa
  Dạng 6. Tìm giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, quy tắc tìm giới hạn vô cực
  MỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO {Tham khảo}

  BÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐ

  Dạng 1. Dùng định nghĩa để tìm giới hạn
  Dạng 2. Tìm giới hạn của hàm số bằng công thức
  Dạng 3. Sử dụng định nghĩa tìm giới hạn một bên
  Dạng 4. Sử dụng định lý và công thức tìm giới hạn một bên
  Dạng 5. Tính giới hạn vô cực
  Dạng 6. Tìm giới hạn của hàm số thuộc dạng vô định 0/0
  Dạng 7. Dạng vô định
  Dạng 8. Dạng vô định
  MỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO {Tham khảo}

  BÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤC

  Dạng 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại điểm x0
  Dạng 2. Xét tính liên tục của hàm số tại một điểm
  Dạng 3. Xét tính liên tục của hàm số trên một khoảng K
  Dạng 4. Tìm điểm gián đoạn của hàm số f(x)
  Dạng 5. Chứng minh phương trình f(x)=0 có nghiệm
  MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT {Tham khảo}

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU