Số 6

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 2
  Viết (theo mẫu):

  01.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm số lượng hình ảnh rồi viết số thích hợp vào chỗ trống.
  Cách giải :
  02.jpg


  Bài 3
  Viết số thích hợp vào ô trống:

  03.jpg
  Phương pháp giải :
  Đếm xuôi và ngược các số từ 1 đến 6 rồi viết số còn thiếu vào chỗ trống.
  Cách giải :
  04.jpg

  Bài 4
  Điền dấu >; <; = vào ô trống:

  05.jpg
  Phương pháp giải :
  So sánh rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.
  Cách giải :
  06.jpg
   
: Số 6