Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG CHIA 2

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Bảng chia các số cho \(2\) và các bài toán đố liên quan.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Tính
  - Muốn tính giá trị của phép chia, em cần nhẩm lại bảng chia vừa học hoặc nhẩm theo phép nhân.
  Ví dụ: \(12:2 = ?\)
  Ta nhẩm: \(2 \times 6 = 12\) nên \(12:2 = 6\)
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Dạng toán cho biết giá trị của nhiều nhóm, số nhóm, biết giá trị mỗi nhóm là như nhau, yêu cầu tìm giá trị của mỗi nhóm.
  - Tìm cách giải: Em lấy giá trị của nhiều nhóm đã cho chia cho số nhóm.
  - Trình bày bài.
  - Kiểm tra lại lời giải của bài toán và mở rộng bài toán (nếu có)
  Ví dụ: Hai bạn nhỏ có \(10\) cái kẹo. Biết số kẹo của mỗi bạn đều bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có mấy cái kẹo ?
  Giải:
  Mỗi bạn có số cái kẹo là:
  \(10:2 = 5\) (cái)
  Đáp số: \(5\) cái.