Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG NHÂN 4

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Lập và ghi nhớ bảng nhân ${\bf{4}}$.
  [​IMG]
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1: Thực hiện phép tính ${\bf{4}}$ nhân với một số
  Em thực hiện các phép cộng các số \(4\)để tìm giá trị của phép nhân \(4\) với một số.
  Ví dụ:
  \(4 \times 3 = 4 + 4 + 4 = 12\)
  Vậy \(4 \times 3 = 12\)
  Dạng 2: Toán đố
  - Đọc và phân tích đề: Bài toán thường cho giá trị các số giống nhau, yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm.
  - Tìm cách giải của bài toán: Muốn tìm giá trị của một số nhóm, ta thường lấy giá trị của một nhóm nhân với số nhóm.
  - Trình bày bài toán.
  - Kiểm tra lại lời giải và kết quả em vừa tìm được.
  Ví dụ:
  Mỗi con chó có \(4\) chân. Năm con chó như vậy sẽ có mấy chân ?
  Cách giải:
  Năm con chó như vậy có số chân là:
  \(4 \times 5 = 20\) (chân)
  Đáp số: \(20\) chân.
  Dạng 3: Đếm cách ${\bf{4}}$
  Em cộng liên tiếp \(4\) đơn vị để hoàn thiện bảng đếm cách \(4\).