Soạn giáo án Toán lớp 2 - BẢNG TRỪ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  - Bảng trừ trong phạm vi $20.$
  - Vận dụng bảng cộng, trừ trong phạm vi $20$ để làm tính cộng rồi trừ liên tiếp.
  - Cách vận dụng bảng trừ trong phạm vi $20 $ để tính nhẩm, trừ có nhớ trong phạm vi $100,$ giải toán về ít hơn.
  - Cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết.
  II. CÁC DẠNG TOÁN
  Dạng 1:
  Tính nhẩm
  - Nhẩm lại các phép tính đã học.
  - Nhẩm phép trừ có thể dựa vào cách nhẩm phép tính cộng.
  Ví dụ: Nhẩm: \(14 - 7\)
  Giải
  Cách 1: Nhẩm \(14 - 4\) được bao nhiêu rồi trừ tiếp đi 3 thì sẽ là kết quả của phép trừ \(14 - 7\)
  \(14 - 4 = 10\) và \(10 - 3 = 7\) nên \(14 - 7 = 7\)
  Cách 2: Nhẩm dựa vào phép cộng \(7 + 7 = 14\) nên \(14 - 7 = 7\)
  Dạng 2: Thực hiện phép tính cộng, trừ liên tiếp.
  - Biểu thức chỉ chứa phép toán cộng hoặc trừ thì em thực hiện theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.
  Ví dụ: Tính \(9 - 8 + 9\)
  Giải
  \(9 - 8 + 9 = 1 + 9 = 10\)
  Dạng 3: Tìm yếu tố còn thiếu
  - Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.
  - Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ.
  Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(x + 7 = 12\)
  Giải
  \(\begin{array}{l}x + 7 = 12\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 12 - 7\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 5\end{array}\)
  Vậy giá trị của \(x = 5\)