Tin học 7 Học địa lý thế giới với Earth Explorer

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Giới thiệu phần mềm
  Earth Explorer là phần mềm dùng để xem và tra cứu bản đồ thế giới.

  2. Khởi động phần mềm
  • Cách 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng
   [​IMG]
   trên màn hình nền
  • Cách 2: Nháy Start\Programs\Earth Explorer\DEM 3.5\Earth Explorer DEM 3.5
  Giao diện chính của chương trình:

  [​IMG]

  Hình 1. Giao diện chính của chương trình Earth Explorer

  3. Quan sát bản đồ bằng cách cho Trái Đất tự quay
  Em sử dụng các nút lệnh:

  [​IMG]

  Trong đó:

  [​IMG]

  Hình 2. Các nút lệnh để làm cho trái đất xoay và dừng xoay

  4. Phóng to, thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ
  a. Phóng to, thu nhỏ
  Em sử dụng các nút lệnh:

  [​IMG]

  Hình 3. Các nút phón to, thu nhỏ bản đồ

  b. Dịch chuyển bản đồ trên màn hình
  • Dịch chuyển bản đồ bằng kéo thả chuột: Nháy nút lệnh
   [​IMG]
   (Drag) sau đó kéo thả chuột đến vị trí em cần xem.
  • Dịch chuyển bản đồ bằng nháy chuột: Nháy vào nút
   [​IMG]
   (Center) sau đó nháy tại vị trí em cần xem.
  • Dịch chuyển nhanh đến một quốc gia hoặc một thành phố: Nháy chuột tại nút
   [​IMG]
   trong bảng thông tin các quốc gia sau đó nháy tên quốc gia cần tìm.
  5. Xem thông tin trên bản đồ
  a. Thông tin chi tiết bản đồ
  [​IMG]

  Hình 4. Các thông tin chi tiết của bản đồ

  b. Tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ
  • Dịch chuyển bản đồ đến vùng có hai vị trí muốn đo khoảng cách.
  • Nháy chuột vào nút lệnh
   [​IMG]
   để chuyển sang chế độ thực hiện việc đo khoảng cách.
  • Di chuyển chuột đến vị trí thứ nhất trên bản đồ.
  • Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai cần tính khoảng cách.
  • Màn hình xuất hiện một thông báo chỉ khoảng cách giữa hai vị trí như hình 5 dưới đây:
  [​IMG]

  Hình 5. Màn hình xuất hiện một thông báo chỉ khoảng cách giữa hai vị trí