Trắc Nghiệm Chuyên Đề Di Truyền Học ứng Dụng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 171:
  Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây là không đúng?
  • A. Giống được tạo ra từ phương pháp này có kiểu gen dị hợp, thể hiện ưu thế lai cao nhất.
  • B. Dòng tế bào đơn bội được xử lí hóa chất (cônsixin) gây lưỡng bội hóa tạo nên dòng tế bào lưỡng bội.
  • C. Các hạt phấn có thể mọc trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo thành các dòng tế bào đơn bội.
  • D. Sự lưỡng bội hóa các dòng tế bào đơn bội sẽ tạo ra được các dòng lưỡng bội thuần chủng.
  Xem đáp án
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 176:
  Khi nói về ưu thế lai, phát biểu nào sau đây là đúng?
  • A. Các con lai F1 có ưu thế lai luôn được giữ lại làm giống.
  • B. Khi lai giữa hai cá thể thuộc cùng một dòng thuần chủng luôn cho con lai có ưu thế lai.
  • C. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, ưu thế lai biểu hiện ở đời F1 sau đó tăng dần qua các thế hệ.
  • D. Khi lai giữa hai dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thể cho ưu thế lai.
  Xem đáp án
   
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 177:
  Khẳng định nào không đúng khi nói về nhân bản vô tính ở động vật?
  • A. Nhân bản vô tính ở động vật không xảy ra trong tự nhiên.
  • B. Trong nhân bản vô tính, con non được sinh ra mà không qua thụ tinh.
  • C. Sinh đôi cùng trứng cũng được coi là một kiểu nhân bản vô tính tự nhiên.
  • D. Kĩ thuật này có ý nghĩa quan trọng trong việc nhân bản vô tính động vật biến đổi gen.
  Xem đáp án
   
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 178:
  Cho các công đoạn sau:
  (1) Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phát triển thành phôi.
  (2) Phối hợp hai phôi thành một thể khảm.
  (3) Tách tế bào trứng của cừu cho trứng, sau đó loại bỏ nhân của tế bào trứng này.
  (4) Chuyển phôi vào tử cung của một cừu mẹ để cho phôi phát triển.
  (5) Làm biến đổi các thành phần trong tế bào của phôi theo hướng có lợi cho con người.
  (6) Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã loại bỏ nhân.
  Trong các công đoạn trên, có mấy công đoạn được tiến hành trong quy trình nhân bản cừu Đôly?
  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 5.
  • D. 4.
  Xem đáp án
   
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 179:
  Cho các phương pháp sau:
  (1) Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.
  (2) Dung hợp tế bào trần khác loài.
  (3) Lai giữa các dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau để tạo ra F1.
  (4) Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa các dòng đơn bội.
  Các phương pháp có thể sử dụng để tạo ra dòng thuần chủng ở thực vật là:
  • A. (1), (2).
  • B. (1), (4).
  • C. (1), (3).
  • D. (2), (3).
  Xem đáp án
   
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 180:
  Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây không đúng?
  • A. Các hạt phấn có thể mọc trên môi trường nuôi cấy nhân tạo để tạo thành các dòng tế bào đơn bội.
  • B. Dòng tế bào đơn bội được xử lí hóa chất (consixin) gây lưỡng bội hóa tạo nên dòng tế bào lưỡng bội.
  • C. Giống được tạo ra từ phương pháp này có kiểu gen dị hợp, thể hiện ưu thế lai cao nhất.
  • D. Sự lưỡng bội hóa các dòng tế bào đơn bội sẽ tạo ra được các dòng lưỡng bội thuần chủng.
  Xem đáp án