Trắc Nghiệm Chuyên Đề Di Truyền Học ứng Dụng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 181:
  Enzym giới hạn (restrictaza) được dùng trong kĩ thuật di truyền vì nó có khả năng?
  • A. Phân loại được các gen cần truyền.
  • B. Nối gen cần chuyển vào thể truyền để tạo AND tái tổ hợp.
  • C. Nhận biết và cắt ở những điểm xác định.
  • D. Đánh dấu được thể truyền để dễ nhận biết trong quá trình chuyển gen.
  Xem đáp án
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 182:
  Trong kĩ thuật di truyền, trật tự các bước nhằm tạo một plasmit AND tái tổ hợp là:
  • A. Tinh sạch AND mang gen mong muốn - gắn AND mang gen vào AND của plasmit.
  • B. Tinh sạch AND mang gen mong muốn - cắt AND mang gen và AND của plasmit bởi cùng một enzyme - dùng enzyme gắn đoạn AND mang gen vào AND plasmit, đóng vòng AND plasmit.
  • C. Tinh sạch AND mang gen mong muốn - đưa đoạn ADN này vào tế bào chất của vi khuẩn - dùng enzyme gắn đoạn AND này với AND vi khuẩn.
  • D. Tinh sạch AND mang gen mong muốn - trộn các đoạn AND đã phân lập với vi khuẩn chủ đã xử lí bằng CaCl2 - gắn đoạn AND mang gen vào plasmit có mặt trong tế bào chất của vi khuẩn.
  Xem đáp án
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 183:
  Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử nguyên phân đến giai đoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng rẽ. Các phôi bào được kích thích để phát triển thành các cá thể, các cá thể này:
  • A. Có thể giao phối được với nhau.
  • B. Không thể giao phối được với nhau.
  • C. Nếu cơ thể đó là loại dị giao tử (Ví dụ:XY) thì các cá thể đó có thể giao phối được với nhau.
  • D. A và C đúng.
  Xem đáp án
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 184:
  Nuôi cấy mô, tế bào:
  1. Tạo ra nguồn nguyên liệu cho chọn giống.
  2. Tạo ra quần thể cây trồng đồng loạt giống nhau về kiểu gen.
  3. Nhân nhanh giống cây trồng trong một thời gian ngắn.
  4. Góp phần bảo tồn các giống cây quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
  Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nuôi cấy mô – tế bào?
  • A. 4.
  • B. 1.
  • C. 2.
  • D. 3.
  Xem đáp án
   
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 185:
  Các phương pháp tạo giống mới:
  1. Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.
  2. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến.
  3. Tạo giống bằng công nghệ tế bào.
  4. Tạo giống bằng công nghệ gen.
  Các phương pháp tạo giống mới gồm có nguồn gen của hai loài là:
  • A. 2,3.
  • B. 1,2.
  • C. 3,4.
  • D. Chỉ 4.
  Xem đáp án
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 186:
  Kỹ thuật lai tế bào có ưu điểm so với các kỹ thuật khác trong công nghệ giống cây trồng là:
  • A. Tạo ra được những thể khảm mang đặc tính giữa thực vật với động vật.
  • B. Tạo ra những cơ thể có nguồn gen khác xa nhau hay những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau thậm chí giữa động vật và thực vật.
  • C. Tạo ra được những thể khảm mang đặc tính của những loài rất khác nhau.
  • D. Tạo ra được giống mới mang đặc điểm của cả 2 loài rất khác xa nhau mà bằng cách tạo giống thông thường không thể thực hiện được.
  Xem đáp án
   
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 187:
  Trong công nghệ ADN tái tổ hợp, điều kiện nào sau đây là không cần thiết khi thiết kế một vector chuyển gen:
  • A. Có khởi điểm cho quá trình tái bản.
  • B. Kích thước càng lớn càng tốt để mang gen.
  • C. Có trình tự đặc hiệu cho sự nhận biết của enzym cắt giới hạn.
  • D. Có gen đánh dấu để nhận biết sau khi chuyển gen.
  Xem đáp án
   
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 188:
  Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về công nghệ tế bào thực vật?
  • A. Công nghệ tế bào thực vật giúp nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm.
  • B. Khi dung hợp hai tế bào trần của hai loài thực vật sẽ tạo ra giống mới có kiểu gen đồng hợp của cả hai loài.
  • C. Nuôi cấy các hạt phấn, noãn chưa thụ tinh và gây lưỡng bội hóa sẽ tạo ra một dòng đồng hợp về tất cả các gen.
  • D. Bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vật tạo ra các giống cây trồng mới có kiểu gen đồng nhất.
  Xem đáp án
   
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 190:
  Cho các đặc điểm sau:
  (1) Có nhiều kiểu gen khác nhau.
  (2) Diễn ra tương đối nhanh.
  (3) Kiểu gen đồng hợp về tất cả các gen.
  (4) Mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố mẹ.
  Có bao nhiêu đặc điểm chung về sự hình thành loài song nhị bội bằng phương pháp lai xa kèm đa bội hóa và phương pháp dung hợp tế bào trần?
  • A. 2.
  • B. 4.
  • C. 3.
  • D. 1.
  Xem đáp án