Trắc Nghiệm Chuyên Đề Di Truyền Học ứng Dụng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 201:
  Thứ tự các giai đoạn trong quy trình chuyển gen bằng cách dúng plasmit làm thể truyền là:
  • A. Phân lập ADN, tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào cho.
  • B. Phân lập ADN, tách dòng ADN, cắt và nối ADN.
  • C. Tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận, tách dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp.
  • D. Cắt và nối ADN, tạo ADN tái tổ hợp, chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
  Xem đáp án
   
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 202:
  Cho các thành tựu tạo giống sau:
  (1) Tạo giống cà chua chậm chín.
  (2) Tạo giống táo má hồng từ giống táo Gia Lộc cho năng suất cao.
  (3) Tạo giống hạt gạo màu vàng.
  (4) Tạo giống cây pomato là cây lai giữa cà chua và khoai tây.
  (5) Tạo giống lúa MT1 chín sớm, thấp cây, chịu chua, phèn từ giống lúa Mộc tuyền.
  Có bao nhiêu thành tựu là ứng dụng của tạo giống bằng phương pháp gây đột biến?
  • A. 5.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 2.
  Xem đáp án
   
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 204:
  Các trường hợp sau đây được xem là sinh vật biến đổi gen:
  1. Chế phẩm insulin được sản xuất trên qui mô công nghiệp nhờ chuyển gen của người vào E.coli.
  2. Giống cà chua chín muộn có chứa gen sản xuất etilen bị bất hoạt.
  3. Gạo của giống lúa có chứa gen sản xuất carôten.
  4. Giống bông chứa gen kháng sâu của thuốc lá.
  5. Lợn phát sáng vì mang gen phát sáng của đom đóm.
  • A. 1,2,4,5.
  • B. 2,3,4,5.
  • C. 2,4,5.
  • D. 1,2,3,4,5.
  Xem đáp án
   
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 205:
  Để sản xuất insulin trên qui mô công nhiệp người ta chuyển gen mã hóa insulin ở người vào vi khuẩn Ecoli bằng cách phiên mã ngược mARN của gen người thành ADN rồi mới tạo ADN tái tổ hợp và chuyển vào Ecoli. Số đáp án đúng trong các giải thích sau về cơ sở khoa học của việc làm trên là:
  1. ADN của người tồn tại trong nhân nên không thể hoạt động được trong tế bào vi khuẩn.
  2. Gen của người không thể phiên mã được trong tế bào vi khuẩn.
  3. Sẽ không tạo ra được sản phẩm mong muốn vì cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của Ecoli không phù hợp với ADN tái tổ hợp mang gen người.
  4. Sẽ không tạo ra được sản phẩm như mong muốn vì cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của Ecoli không phù hợp với hệ gen người.
  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 4.
  • D. 1.
  Xem đáp án
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 206:
  Cừu Dolly là động vật nhân bản vô tính đầu tiên được tạo ra từ tế bào sinh dưỡng trưởng thành áp dụng phương pháp chuyển nhân. Nhận xét đúng về vật chất di truyền (VCDT) của động vật trên là:
  • A. VCDT của Dolly hoàn toàn giống với cừu cho tế bào trứng.
  • B. VCDT ngoài nhân của Dolly giống với cừu cho tế bào trứng.
  • C. VCDT của Dolly hoàn toàn giống với cừu cho tế bào vú.
  • D. VCDT trong nhân của Dolly là sự kết hợp giữa cừu cho tế bào trứng với cừu cho tế bào vú.
  Xem đáp án
   
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 207:
  Các phát biểu đúng về dòng thuần chủng:
  1. Có kiểu gen chứa các alen thuộc cùng một gen.
  2. Có thể được tạo ra bằng phương pháp tự thụ và giao phối cận huyết.
  3. Trong trường hợp quần thể có n gen, mỗi gen gồm hai alen khác nhau nằm trên một nhiễm sắc thể phân li độc lập thì số dòng thuần có thể có trong quần thể là 2n.
  4. Được tạo ra nhanh nhất bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn.
  5. Cùng một dòng thuần sẽ biểu hiện thành các kiểu hình giống nhau trong các môi trường khác nhau.
  Xem đáp án
   
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Câu 209:
  Cho một số thao tác cơ bản trong quy trình chuyển gen tạo ra chủng vi khuẩn có khả năng tổng hợp insulin của người như sau:
  (1) Tách plasmit từ tế bào vi khuẩn và tách gen mã hoá insulin từ tế bào người.
  (2) Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người.
  (3) Chuyển ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người vào tế bào vi khuẩn.
  (4) Tạo ADN tái tổ hợp mang gen mã hoá insulin của người.
  Trình tự đúng là:
  • A. 1) → (2) → (3) → (4).
  • B. (2) → (4) → (3) → (1).
  • C. (2) → (1) → (3) → (4).
  • D. (1) → (4) → (3) → (2).
  Xem đáp án
   
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪