Viết cấu trúc của thì hiện tại đơn?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  (+) S + V(s/es) + O
  (-) S+ don't/doesn't + V + O
  (?) Do/Does + S + V + O?
  (?) Wh + (?)