Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 2 SGK Tiếng Anh 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES
  Kinh nghiệm cá nhân

  1. affect (v) [ə'fekt]:ảnh hưởng
  2. appreciate (v) [ə'pri:∫ieit]: trân trọng
  3. attitude (n) ['ætitju:d]: thái độ
  4. break out (v) ['breikaut]: xảy ra bất thình lình
  5. complain (v) [kəm'plein]: phàn nàn
  + complaint (n) [kəm'pleint]: lời phàn nàn
  6. dollar note (n) ['dɔlə nout]: tiền giấy đôla
  7. embarrassing (a) [im'bærəsiη]: ngượng ngùng
  8. embrace (v) [im'breis]: ôm
  9. experience (n) [iks'piəriəns]:trải nghiệm
  10. floppy (a) ['flɔpi]: mềm
  11. glance at (v) [glɑ:ns]: liếc nhìn
  12. grow up (v) [grou]: lớn lên
  13. make a fuss (v) [fʌs]: làm ầm ĩ
  14. memorable (a) ['memərəbl]: đáng nhớ
  15. realise (v) ['riəlaiz]: nhận ra
  16. set off (v) ['set'ɔ:f]: lên đường
  17. sneaky (a) ['sni:ki]: lén lút
  18. terrified (a) ['terifaid]: kinh hãi
  19. thief (n) [θi:f]: tên trộm
  20. turn away (v) [tə:n ə'wei]: quay đi, bỏ đi
  21. unforgetable (a) [,ʌnfə'getəbl]: không thể quên
  22. wad (n) [wɔd]: nắm tiền
  23. wave (v) [weiv]: vẩy tay
  24. shy (a) [∫ai]: mắc cỡ, bẽn lẽn
  25. scream (v) [skri:m]: la hét