giải bằng nhiều cách và một cách cho nhiều bài toán vật lí