5 Thuật ngữ tiếng Anh Nhân viên tín dụng nên biết - Phần II

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-5-thuat-ngu-tieng-anh-danh-cho-nhan-vien-tin-dung.png
  5 English terms Loan Officers should know - Part II

  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png 1. Debit /ˈdebɪt/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-sunflower.png (a record of) Money taken out of a bank account.
  ((ə ˈrɛkərd ʌv) ˈmʌni ˈteɪkən aʊt ʌv ə bæŋk əˈkaʊnt).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-basket.png Ghi nợ: (một ghi chép về) số tiền được rút ra khỏi một tài khoản ngân hàng.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png 2. Debt /det/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-sunflower.png Money, which is owed to someone else, or the state of owing something.
  (ˈmʌni, wɪʧ ɪz oʊd tu ˈsʌmˌwʌn ɛls, ɔr ðə steɪt ʌv ˈoʊɪŋ ˈsʌmθɪŋ).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-basket.png Khoản nợ: số tiền nợ một người khác hoặc tình trạng nợ một cái gì đó.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png 3. Deposit/ pay in /dɪˈpɑːzɪt// /peɪ ɪn/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-sunflower.png To put money into a bank account.
  (tu pʊt ˈmʌni ˈɪntu ə bæŋk əˈkaʊnt).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-basket.png Gửi tiền/ thanh toán: nộp tiền vào tài khoản ngân hàng.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-money.jpg
  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png 4. Expense /ɪkˈspens/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-sunflower.png When you spend or use money.
  (wɛn ju spɛnd ɔr juz ˈmʌni).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-basket.png Chi phí: được tính khi bạn tiêu hoặc sử dụng tiền.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-star-01.png 5. Insurance /ɪnˈʃʊrəns/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-sunflower.png An agreement in which you pay a company money and they pay your costs if you have an accident, injury, etc.
  (ən əˈgrimənt ɪn wɪʧ ju peɪ ə ˈkʌmpəni ˈmʌni ænd ðeɪ peɪ jʊər kɑsts ɪf ju hæv ən ˈæksədənt, ˈɪnʤəri, ˌɛtˈsɛtərə).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-basket.png Bảo hiểm: một thỏa thuận mà trong đó bạn trả cho một công ty một số tiền và họ trả phí cho bạn nếu bạn xảy ra tai nạn, thương tích,…

  Theo LTTK Education tổng hợp