5 Thuật ngữ tiếng Anh Nhân viên tín dụng nên biết - Phần III

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-5-thuat-ngu-tieng-anh-danh-cho-nhan-vien-tin-dung.png
  5 English terms Loan Officers should know - Part III

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png 1. Interest /ˈɪntrəst/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-dolphin.png Money which is charged by a bank or other financial organization for borrowing money/ money that you earn from keeping your money in an account in a bank or other financial organization.
  (ˈmʌni wɪʧ ɪz ʧɑrʤd baɪ ə bæŋk ɔr ˈʌðər fəˈnænʃəl ˌɔrgənəˈzeɪʃən fɔr ˈbɑroʊɪŋ ˈmʌni/ ˈmʌni ðæt ju ɜrn frʌm ˈkipɪŋ jʊər ˈmʌni ɪn ən əˈkaʊnt ɪn ə bæŋk ɔr ˈʌðər fəˈnænʃəl ˌɔrgənəˈzeɪʃən).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png Lãi: số tiền lãi bạn phải trả cho ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng vì vay tiền/ nhận lãi vay mà bạn kiếm được từ việc gửi tiền vào tài khoản tiền gửi của ngân hàng hoặc tại một tổ chức tín dụng khác.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png 2. Loan /ləʊn/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-dolphin.png A sum of money which is borrowed, often from a bank, and has to be paid back, usually together with an additional amount of money that you have to pay as a charge for borrowing.
  (ə sʌm ʌv ˈmʌni wɪʧ ɪz ˈbɑˌroʊd, ˈɔfən frʌm ə bæŋk, ænd hæz tu bi peɪd bæk, ˈjuʒəwəli təˈgɛðər wɪð ən əˈdɪʃənəl əˈmaʊnt ʌv ˈmʌni ðæt ju hæv tu peɪ æz ə ʧɑrʤ fɔr ˈbɑroʊɪŋ).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png Khoản vay: số tiền được cho vay, thường từ ngân hàng và phải được hoàn trả lại, thường đi cùng với một khoản tiền lãi vào mà bạn phải trả như một khoản phí để vay tiền.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png 3. Payee /ˌpeɪˈiː/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-dolphin.png A person who money is paid to or should be paid to.
  (ə ˈpɜrsən hu ˈmʌni ɪz peɪd tu ɔr ʃʊd bi peɪd tu).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png Người thụ hưởng: người được trả tiền hoặc sẽ được trả tiền.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-money-credit-card-debit-card-cash.png

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png 4. Savings account/deposit account /ˈseɪvɪŋ əˈkaʊnt// /dɪˈpɑːzɪt əˈkaʊnt/
  luyen-thi-thu-khoa-vn-dolphin.png A bank account in which you usually leave money for a long time and which pays you interest.
  (ə bæŋk əˈkaʊnt ɪn wɪʧ ju ˈjuʒəwəli liv ˈmʌni fɔr ə lɔŋ taɪm ænd wɪʧ peɪz ju ˈɪntrəst).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png Tài khoản tiết kiệm/ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn: một tài khoản ngân hàng mà bạn thường chuyển tiền vào một khoảng thời gian dài và bạn được hưởng tiền lãi.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png 5. Tax
  luyen-thi-thu-khoa-vn-dolphin.png (an amount of) money paid to the government, which is based on your income or of the cost of goods or services you have bought.
  ((ən əˈmaʊnt ʌv) ˈmʌni peɪd tu ðə ˈgʌvərmənt, wɪʧ ɪz beɪst ɑn jʊər ˈɪnˌkʌm ɔr ʌv ðə kɑst ʌv gʊdz ɔr ˈsɜrvəsəz ju hæv bɑt).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png Thuế: (một khoản) tiền được trả cho Chính phủ, dựa trên thu nhập của bạn hoặc chi phí hàng hóa hay dịch vụ mà bạn đã mua.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-four-leaf-clover.png 6. Withdraw
  luyen-thi-thu-khoa-vn-dolphin.png To take money out of a bank account.
  (tu teɪk ˈmʌni aʊt ʌv ə bæŋk əˈkaʊnt).
  luyen-thi-thu-khoa-vn-cherry-blossom.png Rút tiền: lấy tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng.

  Theo LTTK Education tổng hợp