Bài 10.5 trang 14 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tính hoá trị của mỗi nguyên tố trong công thức hoá học của các hợp chất sau, biết nhóm (NO3) hoá trị I và nhóm (CO3) hoá trị II :
  Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3 ; Li2CO3.
  Trả lời
  Giả sử hóa trị của Ba là a
  Từ công thức Ba(NO3)2 ta có: \(a.1=I.2\rightarrow a=II\)
  Vậy Ba hoá trị (II).
  Giả sử hóa trị của Fe là a
  Từ công thức Fe(NO3)3 ta có: \(a.1=I.3\rightarrow a=III\)
  Vậy Fe hoá trị (III).
  Giả sử hóa trị của Cu là a
  Từ công thức CuCO3 ta có: \(a.1=II.1\rightarrow a=II\)
  Vậy Cu hoá trị (II).
  Giả sử hóa trị của Li là a
  Từ công thức Li2CO3 ta có: \(a.2=II.1\rightarrow a=I\)
  Vậy Li hoá trị (I).