Bài 11.3 Trang 15 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Lập công thức hoá học và tính phân tử khối của các hợp chất có phân tử gồm Na, Cu(II) và Al lần lượt liên kết với:
  a)Brom Br(I).
  b) Lưu huỳnh S(II).
  Giải
  a) NaBr, phân tử khối bằng : 23 + 80 = 103 (đvC).
  CuBr2, phân tử khối bằng : 64 + 2 x 80 = 224 (đvC).
  AlBr3, phân tử khối bằng : 27 + 3 x 80 = 267 (đvC).
  b) Na2S, phân tử khối bằng : 2 x 23 + 32 = 78 (đvC).
  CuS, phân tử khối bằng : 64 + 32 = 96 (đvC).
  Al2S3, phân tử khối bằng : 2 x 27 + 3 x 32 = 150 (đvC).