Bài 13.1 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đù các từ hay cụm. từ thích hợp :
  " .......... là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác. Chất biến đổi trong phản ứng gọi là ............ còn .............. mới sinh ra là .......... Trong quá trình phản ứng ............... giảm dần, .............. tăng dần"
  Giải :
  Theo thứ tự các chỗ trống (có một số dấu chấm) trong các câu là những từ và cụm từ sau :
  Phản ứng hoá học, chất phản ứng (hay chất tham gia), chất, sản phẩm, lượng chất tham gia, lượng sản phẩm.