Bài 13.3 Trang 18 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa kim loại kẽm và axit clohiđric
  HCI tạo ra chất kẽm clorua ZnCl2 và khí hiđro H2 như sau :
  01.jpg
  Hãy chọn những từ hay cụm từ thích hợp, rồi điền vào chỗ trống trong hai- câu sau đây mô tả phản ứng này :
  "Mỗi phản ứng xảy ra với một ………… và hai ……… Sau phản ứng tạo ra một ………… và một ………… "
  Giải
  Mỗi phản ứng xảy ra với một nguyên tử kẽmhai phân tử axit clohiđric.
  Sau phản ứng tạo ra một phân tử kẽm clorua và một phân tử hiđro.