Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa - GDCD 11

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  A. Kiến thức trọng tâm


  1. Chính sách giáo dục và đào tạo  a. Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

  • Nâng cao dân trí
  • Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trí tuệ.
  • Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.


  b. Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo

  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
  • Mở rộng quy mô giáo dục
  • Ưu tiên đầu tư giáo dục
  • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
  • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
  • Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo


  2. Chính sách khoa học và công nghệ  a. Nhiệm vụ của khoa học và công nghệ

  • Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra
  • Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.
  • Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  • Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ


  b. Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ

  • Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ
  • Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
  • Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
  • Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
  3. Chính sách văn hóa  a. Nhiệm vụ của văn hóa

  • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
  • Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.


  b. Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
  • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…


  4. Trách nhiệm công dân đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa.

  • Tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về GD-ĐT, KH-CN, văn hóa
  • Thường xuyên nâng cao trình độ học vấn, coi trọng việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  • Ra sức trao dồi phẩm chất đạo đức, chiếm lĩnh kiến thức KH-KT hiện đại để thực hiện ước mơ làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh
  • Có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
  B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
  Câu 1: Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Hãy nêu một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia.

  Hướng dẫn giải:
  - Nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay

  • Nâng cao dân trí
  • Đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tài năng trí tuệ.
  • Cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao.
  • Một hoạt động nhằm thực hiện chính sách giáo dục và đào tạo mà em biết hoặc tham gia:
  - Nhằm để học sinh ngày càng tiếp cận tốt hơn và sát hơn với kiến thức, lược bỏ đi những bài học không cần thiết. Cứ theo thường niên, bộ giáo dục lại ban hành lại bộ sách giáo khoa mới. Đây là bộ sách cung cấp kiến thức sát nhất, phù hợp với điều kiện xã hội hiện tại, giúp học sinh tiếp thu tốt hơn và liên hệ tốt hơn. Đây là một trong những phương án để giúp nâng cao chất lượng học sinh hơn.

  Câu 2: Trình bày phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo.

  Hướng dẫn giải:
  Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo gồm có các ý chính như sau:

  • Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo
  • Mở rộng quy mô giáo dục
  • Ưu tiên đầu tư giáo dục
  • Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục
  • Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục
  • Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo
  Câu 3: Khoa học và công nghệ có nhiệm vụ như thế nào? Lấy ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết.

  Hướng dẫn giải:
  - Nhiệm vụ khoa học và công nghệ:

  • Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra
  • Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước.
  • Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  • Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ
  - Ví dụ về việc áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất hoặc sáng kiến khoa học – kĩ thuật mà em biết:

  • Trong nông nghiệp, tạo ra máy cày, máy gặt, máy cấy để phục vụ sản xuất lúa nước cho bà con nông dân, giảm sức lao động tay chân.
  • Trong cuông nghiệp sáng tạo ra hệ thống lắp ráp tự động cuộn cảm.
  Câu 4: Những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là gì?

  Hướng dẫn giải:
  Phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ của nước ta là:

  • Đổi mới cơ chế tổ chức, quản lí khoa học và công nghệ
  • Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
  • Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
  • Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
  Câu 5: Nhiệm vụ của văn hóa là gì? Em hiểu như thế nào là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

  Hướng dẫn giải:
  - Nhiệm vụ của văn hóa gồm có hai nhiệm vụ chính đó là:

  • Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
  • Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo.
  - Nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là:

  • Nền văn hóa tiên tiến thể hiện tinh thần yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, tự do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên.
  • Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế trong ứng xử, tính giải dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét trong các hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo.
  => Như vậy, bên cạnh bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong phong tục, tập quán, lề thói cũ.

  Câu 6: Trình bày phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Em hãy nêu một ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em?

  Hướng dẫn giải:
  - Phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  • Làm cho chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân.
  • Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc.
  • Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại
  • Nâng cao hiểu biết và mực hưởng thụ văn hóa, phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân…
  - Ví dụ về hoạt động nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ở địa phương em:

  Hằng năm, nước ta diễn ra rất nhiều các lễ hội khác nhau, nhằm thể hiện nét đẹp truyền thống từ xa xưa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Một số lễ hội điển hình như:

  • 10/3 âm lịch diễn ra ngày giỗ tổ Hùng Vương
  • 20/1 âm lịch diễn ra lễ hội Đền Qủa Sơn (Nghệ An)
  • Lễ hội chùa Hương đầu năm
  • 8/4 âm lịch diễn ra lễ hội Thánh Gióng