Bài 16.4 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho sơ đồ của phản ứng sau :
  AI + CuO -------> Al2O3 + Cu
  a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.
  b) Cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của bốn cặp chất trong phản ứng, tuỳ chọn.
  Giải
  a) 2Al + 3CuO -> Al2O3 + 3Cu
  b) Cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tử CuO ;
  Cứ 2 nguyên tử Al phản ứng tạo ra 1 phân tử Al2O3 ;
  Cứ 3 phân tứ CuO phản ứng tạo ra 1 phân tử Al2O3;
  Cứ 1 phân tử Al2O3 được tạo ra cùng với 3 nguyên tử Cu.
  ......