Bài 16.5 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Yêu cầu như bài 16.4, theo sơ đồ của phản ứng sau :
  BaCl2 + AgNO3 —> AgCl + Ba(NO3)2
  Giải
  a) BaCl2 + 2AgNO3 -----> 2AgCI + Ba(NO3)2
  b) Cứ 1 phân tử BaCl2 tác dụng với 2 phân tử AgNO3 ;
  Cứ 1 phân tử BaCl2 phản ứng tạo ra 1 phân tử Ba(NO3)2;
  Cứ 2 phân tử AgNO3 phản ứng tạo ra 2 phân tử AgCl ;
  Cứ 2 phân tử AgNO3 phản ứng tạo ra 1 phân tử Ba(NO3)2 .
  .......