Bài 16.6 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Biết rằng chất natri hiđroxit NaOH tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất natri sunfat Na2SO4 và nước.
  a)Lập phương trình hoá học của phản ứng.
  b)Cho biết tỉ lệ số phân tử NaOH lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng.
  Giải
  a) 2NaOH + H2SO4 \( \to \) Na2SO4 + 2H2O
  b) Cứ 2 phân tử NaOH tác dụng với 1 phân tử H2SO4;
  Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử Na2SO4 ;
  Cứ 2 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 2 phân tử nước, hay cứ 1 phân tử NaOH phản ứng tạo ra 1 phân tử nước.