Bài 16.8 Trang 22 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Biết rằng, kim loại nhôm tác dụng với axit sunfuric H2SO4 tạo ra chất nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hiđro.
  a) Viết phương trình hoá học của phản ứng. Hiểu như thế nào về tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng ?
  b) Nếu có 6,02.1023 nguyên tử AI sẽ tác dụng được với bao nhiêu phân tử H2SO4, tạo ra bao nhiêu phân tử Al2(SO4)3 và bao nhiêu phân tử H2 ?
  Cũng câu hỏi như trên, nếu có 3,01.1023 nguyên tử Al. [Xem lại con số 6,02.1023 trong các bài tập 8.9*. và 9.6* trước khi làm phần b) và c)]
  Giải
  a) Phương trình hoá học của phản ứng :
  \(2Al + 3{H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2}\)
  Phương trình hoá học cho biết : cứ 2 nguyên tử AI tác dụng với 3 phân tưH2SO4, tạo ra 1 phân tử Al2(SO4)3 và 3 phân tử H2.
  b) Nếu có 6,02.1023 nguyên tử AI sẽ tác dụng với \(6,{02.10^{23}} \times {3 \over 2}( = 9,03 \times {10^{23}})\)
  phân tử H2SO4, tạo ra \(6,{02.10^{23}} \times {1 \over 2}( = 3,01 \times {10^{23}})\) phân tử Al2(SO4)3
  \(6,{02.10^{23}} \times {3 \over 2}( = 9.03 \times {10^{23}})\) phân tử H2.
  c) Đáp số : 4,515.1023 phân tử H2SO4
  1,505.1023 phân tử Al2(SO4)3
  4,515.1023 phân tử H2