Bài 16: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - Lịch sử 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết

  1. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế 1921-1925

  a. Hoàn cảnh

  • Năm 1921 nước Nga Xô viết xây dựng đất nước trong hòan cảnh hết sức khó khăn:
   • Kinh tế bị chiến tranh tàn phá nặng nề.
   • Năm 1920 sản lượng nông nghiệp chỉ còn ½ so với trước chiến tranh.
   • Công nghiệp còn 1/7.
   • Nạn đói, bọn phản CM bạo lọan.
   • Nên Đảng Bôn sê Vích thực hiện chính sách kinh tế mới 3-1921.
  b. Nội dung chính sách kinh tế mới 3-1921

  • Bãi bỏ chế độ trưmg thu lương thực bằng thu thuế lương thực.
  • Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, tư nhân mở xí nghiệp nhỏ.
  • Khuyến khích nước ngoài đầu tư ở Nga.
  c. Tác dụng

  • Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phục hồi và phát triển.
  • Đời sống nhân dân cải thiện.
  • Năm 1925 sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đạt mức gần bằng trước chiến tranh.
  • 12- 1922 Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết – Liên Xô được thành lập
  2. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô 1925-1941

  • Liên Xô vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu: nông nghiệp chiếm 2/3 tổng sản phẩm quốc dân …
  • Vì vậy Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp.
  • Thực hiện các kế hoạch 5 năm: lần thứ I (1928-1932); lần thứ II(1933-1937) (1961-1965: Việt Nam thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất)
  • Những thành tựu của LiênXô trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội:
  • Kinh tế:
   • Đến 1936 sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu và hạng nhì thế giới sau Mỹ.
   • Hoàn thành tập thể hóa nông nghiệp, cơ giới hóa và có quy mô sản xuất lớn.
  • Văn hóa giáo dục:
   • Thanh tóan nạn mù chữ.
   • Phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người.
   • Phổ cập giáo dục trung học cơ sở thành phố.
  • Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa- nghệ thuật đạt thành tựu rực rỡ.
  • Về Xã hội: giai cấp bóc lột đã bị xóa bỏ, còn 2 giai cấp công nhân, nông dân và tầng lớp trí thức mới xã hội chủ nghĩa.
  • Kế họach 5 năm lần thứ III: từ 1937, đến 6-1941 thì ngừng lại để chống phát xít Đức xâm lược.