Bài 17.1 Trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí hiđro H2 và chất đồng(II) oxit CuO tạo ra kim loại đồng và nước. (Hình trang 23-SBT Hóa học 8)
  Hãy chỉ ra :
  a)Mỗi phản ứng xảy ra với bao nhiêu phân tử của mỗi chất phản ứng, tạo ra bao nhiêu phân tử nước và nguyên tử đồng.
  b)Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nào bị tách rời, trong phân tử nào mới được tạo ra.
  Giải
  a) Mỗi phản ứng xảy ra với một phân tử H2 và một phân tử CuO, tạo ra một phân tử nước và 1 nguyên tử đồng.
  b) Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử H2 và trong phân tử CuO bị tách rời.
  Liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử nước mới được tạo ra.