Bài 17.6 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Biết rằng khí axetilen (khí đất đèn) C2H2 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2 , sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.
  a) Lập phương trình hoá học của phản ứng.
  b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử axetilen lần lượt với số phân tử khí cacbon đioxit và số phân tử nước.
  Giải
  a) 2C2H2 + 5O2 \( \to \) 4CO2 + 2H2O
  b) Cứ 2 phân tử C2H2 tác dụng với 5 phân tử O2 ;
  Cứ 2 phân tử C2H2 phản ứng tạo ra 4 phân tử CO2 ;
  Cứ 1 phân tử C2H2 phản ứng tạo ra 1 phân tử H2O.