Bài 17.8 Trang 24 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy chọn hệ số và công thức hoá học thích hợp điền vào những chỗ có dấu hỏi trong các phương trình hoá học sau (chép vào vở bài tập).
  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + ?
  ? + ?AgNO3 -> Al(NO3)3 + 3Ag
  ?HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2O + ?
  Giải
  a) \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} + {H_2}O\)
  b) \(Al + 3AgN{O_3} \to Al{(N{O_3})_3} + 3Ag\)
  c) \(2HCl + CaC{O_3} \to CaC{l_2} + {H_2}O + C{O_2}\)