Bài 18.2 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy tìm số mol nguyên tử hoặc số mol phân tử của những lượng chất sau :
  a) 0,6 N nguyên tử O ; 1,8 N phân tử N2 ; 0,9 N nguyên tử H ;
  1,5N phân tử H2 ; 0,15 N phân tử O2 ; 0,05 N nguyên tử C.
  b) 24.1023 phân tử H2O ; 1,44.1023 phân tử CO2 ;
  0,66.1023 phân tử C12H22O11 (đường).
  Giải
  Đáp số :
  a) 0,6 mol nguyên tử O ; 1,8 mol phân tử N2 ; 0,9 mol nguyên tử H ;
  1,5 mol phân tử H2 ; 0,15 mol phân tử O2 ; 0,05 mol nguyên tử C.
  b) 4 mol phân tử H2O ; 0,24 mol phân tử CO2 ;
  0,11 mol phân tử C12H12O11.