Bài 18.4 Trang 26 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Hãy tìm thể tích của những lượng khí sau ở đktc :
  a)0,05 mol phân tử O2 ; 0,15 mol phân tử H2 ; 14 mol phân tử CO2.
  b)Hỗn hợp khí gồm có : 0,75 mol CO2 ; 0,25 mol No và 0,5 mol O2.
  c)0,02 mol của mỗi chất khí . CO, CO2, H2, O2.
  Giải
  Thể tích của các khí ở đktc :
  a) 0,05 mol phân tử O2 có V = 22,4 x 0,05 = 1,12 (lít).
  0,15 mol phân tử H2 có V = 22,4 x 0,15 = 3,36 (lít)
  14 mol phân tử CO2 có V = 22,4 x 14 = 313,6 (lít).
  b) Thể tích của hỗn hợp khí:
  V = 22,4 x (0,75 + 0,25 + 0,5) = 33,6 (lít).
  c)Ở đktc, 0,02 mol của các chất khí đều có thể tích bằng nhau là :
  VCO= V CO2= V H2=V O2 = 22,4 x 0,02 = 0,448 (lít).