Bài 19.6 Trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lit ở đktc ?
  a)CO2 ; b) CH4 ; c) O2 ; d) N2 ; e) Cl2.
  Giải
  Biết 5,6 lít khí ở đktc có số mol là n=\({{5,6} \over {22,4}} = 0,25(mol)\) . Để có thể tích các khí bằng nhau là 5,6 lít (đktc), ta phải lấy 0,25 mol của mỗi chất khí. Chúng có khới lượng là:
  - \({m_{C{O_2}}} = 0,25 \times 44 = 11(g)\)
  - \({m_{C{H_4}}} = 0,25 \times 16 = 4(g)\)
  - \({m_{{O_2}}} = 0,25 \times 32 = 8(g)\)
  - \({m_{{N_2}}} = 0,25 \times 28 = 7(g)\)
  - \({m_{C{l_2}}} = 0,25 \times 71 = 17,75(g)\)