Bài 21.2 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân clorua. Em hãy cho biết công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua. Cho biết NTK của Hg = 200.
  Giải
  Số mol nguyên tử Hg tham gia phản ứng : \({4 \over {200}} = 0,02(mol)\) .
  Số gam clo tham gia phản ứng với Hg : 5,42 - 4 = 1,42 (g).
  Số mol nguyên tử Cl kết hợp với Hg : \({{1,42} \over {35,5}} = 0,04(mol)\) .
  Như vậy : 0,02 mol nguyên tử Hg kết hợp với 0,04 mol nguyên tử Cl. Suy ra : 1 nguyên tử Hg kết hợp với 2 nguyên tử Cl. Công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua là : HgCl2.