Bài 21.4 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:
  a)Công thức hoá học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là 8,5.
  b)Số mol nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất.
  Giải
  a) Khối lượng mol của hợp chất là : 8,5 x 2 = 17 (g/mol)
  Khối lượng của nitơ trong 1 mol hợp chất là : \({{17 \times 82,35} \over {100}} \approx 14(g)\) ứng với số mol nguyên tử N là \({{14} \over {14}} = 1(mol)\) .
  Khối lượng của hidro có trong 1 mol hợp chất là : \({{17 \times 17,65} \over {100}} \approx 3(g)\) ứng với số mol nguyên tử H là \({3 \over 1} = 3(mol)\). Như vậy trong 1 mol phân tử hợp chất có chứa 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H. Công thức hoá học của hợp chất là NH3 (có tên là amoniac).
  b) Trong 0,5 mol NH3 có : 0,5 mol nguyên tử N và 0,5 x 3 = 1,5 (mol) nguyên tử H.