Bài 22.4 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đốt nóng 1,35 g bột nhôm trong khí clo, người ta thu được 6,675 g nhôm clorua. Em hãy cho biết:
  a) Công thức hoá học đơn giản của nhôm clorua, giả sử rằng ta chưa biết hoá trị của Iìhôm và clo.
  b) Phương trình hoá học của phản ứng nhôm tác dụng với khí clo.
  c) Thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng với nhôm.
  Giải
  a) Công thức hoá học đơn giản của nhôm clorua :
  - Khối lượng clo có trong lượng nhôm clorua thu được :
  \({m_{Cl}} = 6,675 - 1,35 = 5,325(g)\)
  -Số mol Al và Cl đã kết hợp với nhau tạo thành nhôm clorua:
  \({n_{Al}} = {{1,35} \over {27}} = 0,05(mol);{n_{Cl}} = {{5,325} \over {35,5}} = 0,15(mol)\)
  -Trong hợp chất nhôm clorua, số mol Cl gấp 3 lần số mol Al. Suy ra số nguyên tử Cl gấp 3 lần số nguyên tử Al. Công thức hoá học đơn giản của nhôm clorua là \(AlC{l_3}\) .
  b) Phương trình hoá học của Al với \(C{l_2}\):
  \(2Al + 3C{l_2} \to 2AlC{l_3}\)
  c) Thể tích khí clo tham gia phản ứng :
  -Số mol phân tử Cl2 tham gia phản ứng : \({n_{C{l_2}}} = {{5,325} \over {71}} = 0,075(mol)\)
  - Thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng : \({V_{C{l_2}}} = 22,4 \times 0,075 = 1,68(l)\)