Bài 22.5 Trang 30 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đốt khí hiđro trong khí oxi người ta nhận thấy cứ 2 thể tích hiđro kết hợp với 1 thể tích oxi tạo thành nước.
  a) Hãy tìm công thức hoá học đơn giản của nước.
  b) Viết phương trình hoá học xảy ra khi đốt hiđro và.oxi.
  c) Sau phản ứng, người ta thu được 1,8 g nước. Hãy tìm thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phản ứng ở đktc.
  Giải
  a) Công thức hoá học đơn giản của nước :
  Em đã biết, ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, những thể tích khí bằng nhau cùng có Số mol phân tử như nhau. Nếu có \(2{V_{{H_2}}}\) kết hợp với \(1{V_{{O_2}}}\) có nghĩa là số mol H2 = 2 lần số mol O2. Suy ra 2 phân tử H2 kết hợp với phân tử O2 hoặc 4 nguyên tử H kết hợp với 2 nguyên tử O.
  Để đơn giản hoá : 2 nguyên tử H kết hợp với 1 nguyên tử O. Công thức hóa học đơn giản của phân tử nước là H2O.
  b) Phương trình hoá học của phản ứng hiđro cháy trong oxi :
  \(2{H_2}{\rm{ }} + {\rm{ }}{{\rm{O}}_2} \to 2{H_2}O\)
  c) Thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phản ứng :
  - Số mol H2O thu được sau phản ứng :
  \({n_{{H_2}O}} = {{1,8} \over {18}} = 0,1(mol)\)
  Theo phương trình hoá học : Số mol H2 = 2 lần số mol O2 = số mol H2O. Thể tích các khí hiđro và oxi tham gia phản ứng ở đktc là :
  \({V_{{H_2}}} = 22,4 \times 0,1 = 2,24(l)\)
  \({V_{{O_2}}} = {{22,4 \times 0,1} \over 2} = 1,12(l)\)