Bài 23.6 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đốt cháy hoàn toàn 2,24 g Fe, thu được 3,2 g oxit sắt. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.
  Giải
  Phương trình hóa học dạng tổng quát:
  \(2xFe + y{O_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2F{e_x}{O_y}\)
  x.112g 2(56x+16y)g
  2,24g 3,2g
  Theo phương trình hóa học trên, ta có:
  \(2,24 \times 2(56x + 16y) = 3,2 \times 112x\)
  Giải ra ta có:\(3x = 2y \to {x \over y} = {2 \over 3}\)
  Do đó công thức phân tử của oxit sắt là \(F{e_2}{O_3}\) .