Bài 23.7 Trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Cho dòng khí CO dư qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 nung nóng thu được 29,6
  g hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4 g. Tính thể tích khí CO cần dùng (đktc).
  Giải
  Gọi x lad khối lượng Cu thu được sau phản ứng thì khối lượng sắt thu được là x+4.
  Theo đề bài, ta có: x+x+4=29,6 ---> x=12,8
  \({n_{Cu}} = {{12,8} \over {64}} = 0,2(mol)\)
  \({m_{Fe}} = x + 4 = 12,8 + 4 = 16,8(g) \to {n_{Fe}} = {{16,8} \over {56}} = 0,3(mol)\)
  Phương trình hóa học của phản ứng là ;
  \(F{e_3}{O_4} + 4CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 3Fe + 4C{O_2}\)
  4 mol 3 mol
  0,4 mol \( \leftarrow \) 0,3 mol
  \(CuO + CO\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow Cu + C{O_2}\)
  1 mol 1 mol
  0,2 mol \( \leftarrow \) 0,2 mol
  \({V_{CO}} = (0,4 + 0,2) \times 22,4 = 13,44(l)\)