Bài 24.12 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.
  a)Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 kg than trên.
  b)Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.
  Giải
  Khối lượng than nguyên chất: \(\dfrac{{1000 \times 95}}{{100}} = 950(g)\)
  Số mol than nguyên chất :\({{950} \over {12}}mol\)
  \(C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2} \to \,\,\,\,\,C{O_2}\)
  1mol 1mol 1 mol
  \({{950} \over {12}}mol\)\( \to \) \({{950} \over {12}}mol\) \( \to \) \({{950} \over {12}}mol\)
  a) Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 kg than là:
  \(\dfrac{{950}}{{12}} \times 22,4 = 1773,3(l)\)
  b) Thể tích khí \(C{O_2}\) (đktc) sinh ra bằng thể tích khí oxi tham gia là \(1773,3\) (lít)