Bài 24.13 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Người ta dùng đèn xì oxi-axetilen để hàn và cắt kim loại. Phản ứng cháy của axetilen C2H2 trong oxi tạo thành khí cacbonic và hơi nước. Hãy tính thể tích khí oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 mol khí axetilen.
  Giải
  Phương trình hóa học:
  \(2{C_2}{H_2} + 5{O_2} \to 4C{O_2} + 2{H_2}O\)
  1mol \(\to \) 2,5mol
  Thể tích oxi (đktc) dùng để đốt cháy 1 mol C2H2 là: 2,5 x 22,4 = 56 (lít).